Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ямуфти: Мэкъуогъум и 18-м НэкIмазэр ыублэщт


Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу гукIэгъушIэу, гу­кIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ

НэкIмэзэ лъапIэу къихьэрэм ехъулIэу ДиндэлэжьапIэм иIофы­шIэхэм ацIэкIи, сэ сцIэкIи Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм сафэгушIо.

Рамадан мазэр Алахь закъом КъурIан лъапIэр къызщыригъэхыгъэ маз. Быслъымэнхэм яшIушIэхэр, янэкI-нэмазхэр, ядыуахьхэр агу етыгъэу Алахьым фагъазэ.

Алахьым телъэIу тиIи­ман ыгъэпытэнэу, псауны­гъэ, гъэшIэ кIыхьэ, насып дахэ мы дунаеу тызытетми, ахърэт гъашIэ­ми къащытитынэу. Дунаим тет цIыфхэм мамырныгъэрэ зэгуры­Iо­ны­гъэрэ къытхилъхьанэу Ала­хьым телъэIу.

Алахьым ынэшIу къытщэф!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый.

Адыгэ Макъ