Хъоткъо Самир тхылъ къыдигъэкIыгъ "Открытие Черкесии"


Фондэу «КIэн» зыфиIорэм мы мафэхэм тхылъ гъэшIэгъон къыдигъэкIыгъ. «Открытие Черкесии. Картографические источ­ники ХIV - ХIХвв» - джары IофшIагъэм цIэу иIэр. Тхы­лъыр зытхыгъэр тарихъ шIэ­ны­гъэхэмкIэ кандидатэу Хъоткъо Самир, Мыекъуапэ дэт тхылъ тедзапIэу «Полиграф-Югым» къыщыхаутыгъ. Ар IофшIэгъэшху пIонэу Iизын къыозытэу бэ хэлъыр. КъызытегущыIэрэм мэхьанэу иIэм уехъырэхъышэжьынэу щытэп. Ащ дакIоу тхылъым итеплъэ, дэт материалхэр къызэрэтыгъэхэм осэ­шхо яI. IофшIагъэр тхылъ тедзэ­пIэ байхэм къыдагъэкIырэ хэ­шыпыкIыгъэ тхылъ лъапIэхэр зэрэшIыгъэхэм фэдэу гъэпсыгъэ, кIэракI.

Адыгэхэм афэгъэхьыгъэ тарихъ тхыгъэхэм анэмыкIэу я ХIV-рэ лIэшIэгъум къыщегъэжьа­гъэу я ХIХ-рэ лIэшIэгъум иапэрэ кIэлъэныкъо нэс адыгэм Кавка­зым и Темыр-КъохьэпIэ лъэны­къо чIыпIэу щиубытыщты­гъэр къэ­зыгъэлъэгъорэ географическэ кар­тэхэм тхылъым чIыпIэшхо ща­убыты, зэкIэмкIи географическэ карти 131-рэ IофшIагъэм къыдэ­хьагъ. Ахэм зэхэфын Iофэу ав­торым адишIэрэм епхыгъэу Те­мыр КъохьэпIэ Кавказым лъэпкъ ыкIи политическэ тарихъым япхы­гъэ Iофыгъохэм якъиIоты­кIынкIэ Iофышхо зэшIуихыгъ.

Черкесием игъунапкъэхэр зыфэдэхэр, ар Европэм щыпсэухэрэм къызэрагурыIорэр, зэраштэрэр, ащ иполитическэ статус изэхъокIын, къэралыгъо инхэр къызэрэфыщытхэр, тарихъым епхыгъэ Iофыгъохэр зэхэфыгъэнхэр - джа зэпстэумэ якъэгъэлъэгъон пае картэхэр авторым егъэфедэх.

ШIэныгъэлэжь ыкIи ушэтэкIо цIэрыIохэм картэхэр ашIыгъэх. Ахэр Урысые къэралыгъо библиотекэм, Урысые Лъэпкъ библиотекэм ыкIи нэмыкIхэм авторым къащигъотыгъэх.

Тхылъыр Мыекъуапэ итхылъы­щэ тучанхэм е фондым иофисэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм ащыпщэфын плъэ­кIыщт. Фондым иадрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, по­­се­лок Яблоновский, улица Космическая, д.88, кор. 3, помещение N 6.

Спонсорхэу фондым сомэ минрэ ныкъорэ нахь мы­макIэу зишIуагъэ езыгъэкIыгъэхэм а тхылъыр шIухьаф­тынэу афагъэ­хьыщт. Фондым мы квитанцием­кIэ ­ахъщэ фэбгъэхьын плъэ­кIыщт.

Ахъщэр фондым ирасчетнэ счет зихьэкIэ, тхылъыр почтэм­кIэ къышъу­фарагъэхьыщт. Ар нахь псынкIэу къышъуIэкIэхьа­ным пае квитанцием икопиеу банкым итамыгъэ зытетыр мы электроннэ почтэмкIэ къэжъу­гъэхь: ispunayandех.ru или invеzhanеd@maiI.ru.

ШъуиупчIэхэм яджэуапхэр мы телефонхэмкIэ жъугъотыщтых: +79034652444; +79180355778; +79189674054; +79183450111.

Тхылъым къыкIэкIорэ а­хъщэр фондым рихъухьэгъэ Iоф­тхьаб­зэхэм апэIухьащт. Ахэм ащыщых ШэрэлIыкъо-Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт ишIын, адыгэмэ къагъэкIыщтыгъэ мыIэры­сэм, къужъым, дэшхом, дэжъы­ем ыкIи нэмыкI пхъэшъхьэ-мышъхьэ чъыгхэм ягъэтIысхьан ыкIи Хъоткъо Самир итхылъэу «Лики адыгского прошлого» зыфиIорэм икъыдэгъэкIын.

Адыгэ Макъ