Налшык деж аргуэру нэрыбгэ зыбжанэ яукIащ


Урысей унафэщIхэм къат Къэбэрдей-Балъкъэрым деж зауэлIу  6 щаукIауэ.

Терроризмым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ гупжьейм къызэритамкIэ, шыщхьэIум и 3 жэщым ахэр щIаубыдащ фэтэр куэду зэхэт унэм, Налшык деж.
«Кавказ узел» сайтым къызэритымкIэ, яукIахэм яхэтщ зы бзылъхугъи.

Мы хъыбар къэIуащ, нэгъуэщI нэрыбги 6 Налшык деж яукIыу тхьэмахуитI текIа нэужь. 

Хуитыныгъэ Радио