Сирие хьыкумэт дзэхэр топхэмкIэ ыкIи къохьлъатэхэмкIэ Мардж-Султан даох


Непэ, чъэпыогъум и 18-м, сыхьатэ 15.00-м, Сирием ит Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан щыщ Адыгэ активистхэм, интернет чъылагъо хъагъэу фасебоокум къызэрэщатхыгъэмкIэ, тыгъуасэ щегъэжьагъэу ыджнэс, я къуаджэ топхэмкIэ ыкIи къохьлъатэхэмкIэ къыдаох. Адыгэ 100 фэдизэу къуаджэм къыдэнагъэхэр, унэ чIыгу-чIэгъхэм ачIэсых, пстэри псаох. 

Тыгъопчъыхьэ, чъэпыогъум и 17-м, Адыгэ актвистхэм къызэрэтхыгъагъэмкIэ, тыгъуасэ, мафэм ренэу Мардж-Султан топ-бомбэхэр къыдэфагъэх ыкIи 5 фэдизэ дзэ къохьлъатхэр къуаджэм техьэхи дэуагъэх, ракет 20 фэдиз дадзагъ. Адыгэ нэбгри 100-м фэдизэу къыдэнагъэхэм зи ащышIыгъэп. Бомбэхэм унэ бэкIае зэхакъутагъ. ЫпэкIэ къуаджэм арап беженцэу къыдэтIысхьэгъагъэхэм ащыщ бэ къуаджэм дэкIыжьыгъэх. 

КъэIогъэн фае, Мардж-Судтан Сирие хьыкумэтым идзэхэр илъэситIу хъугъэу дэсыжьыхэп. Ар хьыкумэтым пэуцужьырэ зэуакIохэм аIыгъ. Къуаджэм заом ыпэкIэ Адыгэ 3000-м ехъу щыпсэущтыгъэх. Ахэм анахьыбэр къуаджэм дэкIыжьыгъэх. Зы куп Дэмаск кIуагъэ, зы купхэр Иорданием, Тыркуем, Германием кIуагъэх. 150 фэдиз Адыгэ хэкум къэкIожьыгъэх.