Адыгэ хэку: Адыгэ Республикэм икъушъхьэхэр къэджэх


КIымафэм Адыгеим икъушъхьэхэм защызыгъэпсэфырэ цIыф­хэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо. Анахьэу илъэсыкIэр къыщырагъэхьаныр якIас. Ти­къушъхьэхэр дэгъоу зышIэхэрэр илъэсыкIэр къэмысызэ хьа­кIэщхэм номерхэр ащыуубытымэ зэрэнахьышIум щыгъуа­зэх, сыда пIомэ мэфэ заулэ нахь къэмынагъэу закъы­фэо­гъазэкIэ, укъызщыуцун чIы­пIэ умыгъотыжьыным ищынагъо щыI. Мары джыри хьакIэщхэм чIыпIэ нэкIхэр яIэжьхэп, ахэр зэкIэ чъэпыогъу ыкIи шэкIогъу мазэхэм ащэфыгъахэх.

- ИлъэсыкIэ мэфэкIхэм Адыгеим икъушъхьэхэм заща­гъэпсэфынэу ыкIи илъэсыкIэр къыщарагъэхьанэу нэбгырэ мин пчъагъэ къэкIонэу тыщэгугъы. Ахэм апае мэфэкI концертхэр тэгъэхьазырых, чэфэу ыкIи гъэшIэгъонэу пчыхьэхэр зэ­рагъэкIощтхэм тыпылъыщт, - къыIуагъ Адыгэ Республикэм зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэ­фыпIэхэмкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер.

Ос зэрэтелъым емылъыты­гъэу, зыгъэпсэфакIохэр экстрим-паркэу «Мышъэкъо», кIэпсэ гъогухэмкIэ къызщыпкIухьан плъэкIыщт паркэу «Тетис» анэ­сых. Джащ фэдэу зыгъэпсэ­фыпIэ базэхэу бассейн зиIэхэм чIы чIэгъым къычIэчъырэ псы фабэу арытхэм ахэхьэх.

Къушъхьэм ущыIэу, кIымэ­фэжь къабзэр къапщэу, ос кIыIум лычэрэгъу щыбгъажъэ­зэ къибгъэхьэрэ илъэсыкIэр бэрэ пщымыгъупшэжьэу угу илъыщт. Къушъхьэхэр къэджэх, цIыфхэм къяжэх.