Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Белоруссием илIыкIо IукIагъ


Адыгэ Республикэм  и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан  Республикэу Беларусь ипосольствэу Урысые Федерацием щыIэм икъутамэу Ростов-на-Дону дэтым ипащэу Валерий Жданович тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Iащэ Мухьа­мэд, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адамэ, УФ-м IэкIыб къэрал IофхэмкIэ и Ми­нистерствэ илIыкIоу АР-м щыIэ Игорь Терзиян, АР-м экономикэ хэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи сатыумкIэ, мэкъумэщ хъызмэ­тымкIэ иминистерствэхэм ялIы­кIохэр.

Адыгеимрэ Белоруссиемрэ сатыу-экономическэ зэфыщыты­кIэу яIэм тапэкIэ нахь зызэриушъомбгъущтым, язэпхыныгъэ нахь зэрагъэпытэщтым лъэныкъуитIур зэдытегущыIагъ.

- Тигуапэ тиреспубликэ цIыкIу укъызэреблэгъагъэр, - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ хьакIэм зыфигъазэзэ. - Республикэу Беларусьрэ Урысые Федерациемрэ азыфагу сы­дигъокIи ныбджэгъуныгъэ пытэ илъыгъ, уахътэм ар нахь лъэшэуи егъэпытэ. Беларуссием зэпхыныгъэу дытиIэмкIэ тэри ащ тиIахь хэтэлъхьэу тэлъытэшъ, тапэкIи тизэфы­щыты­кIэхэр дгъэпытэнхэм тыфэхьа­зыр.

Адыгеим ищыIакIэ, хэхъоны­гъэу ышIыхэрэм, лъэпкъ зэ­фыщытыкIэхэм хьакIэр кIэкIэу нэIуасэ афишIыгъ. Мэкъумэщ хъызмэтым зызэриушъомбгъу­рэм, мыгъэ гъэхъэгъэ инэу ащ ышIыгъэхэм, садхэм языкъегъэ­Iэтыжьын зэрэдэлажьэхэрэм, адыгэ къуаем, щаим, тыгъэ­гъэзэ дагъэм ацIэ чыжьэу зэрэ­Iугъэм, федеральнэ программэм къыдыхэлъытагъэу АгроБизнесИнкубатор апэу Адыге­им Урысыем зэрэщигъэпсырэм, медицинэм, гъэсэныгъэм, спортым, нэмыкI лъэныкъохэм яобъектхэу 50-м ехъу аужырэ илъэс­хэм зэрагъэуцугъэм ыкIи зэ­рагъэцэкIэжьыгъэм, джыри ашIы­хэрэм ягугъу ЛIышъхьэм къы­шIыгъ.

Валерий Жданович ащ иджэ­уапэу гуфэбэныгъэшхо хэлъэу зэрэпэгъокIыгъэхэм фэшI пстэумэ апэу «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ. Белоруссием иэкономикэ, ипромышленность афэ­гъэхьыгъэу кIэкIэу къыIотагъ. Кризисым икъиныгъохэм апкъ къикIыкIэ, сатыу-экономиче­скэ зэфыщытыкIэу субъектитIум яIэм къыщыкIагъэр лъэныкъуи­тIур зэдеIэжьымэ зэрэзэтырагъэуцожьыщтым ицыхьэ зэрэтелъыр ащ кIигъэтхъыгъ. Мы илъэсым имэзи 9 къыкIоцI социальнэ ыкIи экономикэ хэ­хъоныгъэу республикэм ышIы­гъэхэм нэIуасэ зэрафэхъу­гъэр, Адыгеимрэ Белоруссиемрэ зэпхыныгъэу яIэр агъэпытэмэ шIуагъэ къызэритыщтыр а зэфэхьысыжьхэм къызэраушыхьа­тырэр къыIуагъ. Адыгеир мэз­хэмкIэ зэрэбаим зэрэщыгъуа­зэри къыхигъэщызэ, пхъэм хэшIыкIыгъэ псэуалъэхэм яшIын­кIэ зэдэлажьэхэмэ шIуагъэ къытынэу ылъытагъ. Зэфыщыты­кIэхэр пытэнхэм ежь ышъхьэ­кIэ иIахь зэрэхилъхьащтыри ащ кIигъэтхъыгъ.

Федеральнэ инспектор шъхьа­Iэу ЛIыIужъу Адамэ иеплъыкIэ­хэр къыриIотыкIыхэзэ, Адыгеир инвесторхэмкIэ зэрэхъо­псагъор, Белоруссием иинвесторхэр къеблагъэхэмэ, зыщылэжьэщтхэ площадкэхэм зэ­ра­щымыкIэщтхэр къыIуагъ. АР-м и Парламент и Тхьама­тэ медицинэм, анахьэу фармацевтическэ отраслэм, ылъэ­ныкъокIэ язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэпытэмэ шIуагъэ къытынэу зэрилъытэрэр ипсалъэ къыхи­гъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ пстэури къызэфихьысыжьызэ, Адыгеим лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу щыпсэухэрэм азыфагу зэгуры­Iоныгъэрэ рэхьатныгъэрэ зэ­рилъыр анахь шъхьаIэу зэрэщытыр кIигъэтхъыгъ, язэдэлэжьэныгъэ зиушъомбгъуным пае республикэм къытефэрэр ыгъэ­цэкIэным сыдигъокIи зэрэфэхьазырыр джыри зэ къыхигъэ­щыжьыгъ.