Мардж-Султан щыщ Адыгэ хъулъфыгъэр иунэ Iупэ укIыгъэу къыIуагъотэжьыгъ


ШIэкIогъум и 13-м, пчъэдыжьым, Сирием ит Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан щыщ Адыгэ хъулъфыгъэр иунэ Iупэ укIыгъэу къыIуагъотэжьыгъ. Ащ ицIэр Бгъанэ Фауаз Идрис. Джащ фэдэу къыщатхыгъ Мардж-Султан щыщ Адыгэхэм фасебукымкIэ нэкIубгъоу щыряIэм. Хъулъфыгъэу уIкыгъэм илъэс 58 иныбжь. Ар таущтэу укIыгъэ къатхыгъэп. 

Мы аужьырэ мазэм Сирие дзэмрэ ащ пэуцожьырэ зэуакIохэмрэ Мардж-Султан иIэнэгъунэ ыкIи ащ Iут къохьлъатэ тIысыпIэм идэжь щызэзаох. Сирие дзэм а чIыпIэхэр ыщтэжьынхэу иужь ит. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: чъэпыогъум и 20-м, Мардж-Султан, топ-бомбэу къыдадзагъэхэм, зы адыгэ ыукIыгъ. Ар Шъхьэнкэрый (ЛIыпый) Акрам.

tuapsepress.com

Бгъанэ Фауаз Идрис къохьлъатэхэр ыфыщтыгъэ. Мы сурэтыр фасебукым къырагъэуцуагъ