Адыгэ Республикэм и парламент ия 53-рэ зэхэсыгъор тыгъэ­гъазэм и 9-м щыIэщт


Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм ия 53-рэ зэхэсыгъо 2015-рэ илъэсым тыгъэ­гъазэм и 9-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщт­хэм ахагъэхьагъэх мыщ къы­кIэлъыкIорэ Iофыгъохэр: 

законопроектхэу «2016-рэ илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», 

«2016-рэ илъэ­сымкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ стра­хованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ» зыфи­Iохэрэм, 

«Адыгэ Республикэм изаконхэу «Муниципальнэ образованием ипащэ ихэ­дзын ехьылIагъ», 

«Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм зэдагъэфедэрэ чIыпIэу яIэхэм ­игъом гъэцэкIэжьынышхохэр яшIы­лIэ­гъэнхэмкIэ Iофыгъо заулэ­мэ яхьылIагъ», 

«Адыгэ Республикэм и Общественнэ па­латэ ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIы­гъэнхэм афэгъэхьыгъэхэм» ятIонэрэу ахэплъэгъэныр; 

за­конопроектхэу «Унэе псэо­лъэшIыным е унэе IэпыIэгъу хъызмэтым апае къэралыгъо, муниципальнэ мылъкум хэхьэрэ чIыгу Iахьхэр ыпкIэ хэмылъэу агъэфедэнэу яты­гъэным фэшI муниципальнэ образованиехэмрэ сэнэхьатхэмрэ гъэнэфэгъэнхэм ехьы­лIагъ» зыфиIорэм, 

«Адыгэ Республикэм изаконхэу «2015-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2016-рэ, 

2017-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «Къэлэгъэ­псын IофшIэным ехьылIагъ», 

«Адыгэ Республикэм ипроизводствэ ипыдзафэхэм яхьы­лIагъ» зыфиIохэрэм зэхъо­кIы­ныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэхэм» апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 11.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.