Кавказ Зэгохьэныгъэм итхьэматэ Урысием илIыкIоу Анкъара щыIэм IукIагъ

Хьагъундыкъо Ящар Карлов Андрей 

Тыгъэгъазэм и 8-м, Тыркуем щыIэ Кавказ Зэгохьэныгъэ хасэм итхьэматэу Хьагъундыкъо Ящар Урысие Зэгохьэныгъэм икъэралыгъо лIыкIоу Анкъара щыIэм Карлов Андрей IукIагъ. ЗэIукIэм Хьагъундыкъом ригъусагъэх хасэм игъэцэкIакIо-куп хэтхэр. Джащ фэдэу тыркубзэкIэ тхыгъэу Кавказ Зэгохьэныгъэм исайты къыщатхы. 

Хьагъундыкъом Урысием илIыкIо риIуагъ, мы аужьырэ уахътэм Урысиемрэ Тыркуемрэ зэрэзэпэуцожьыхэрэм лъэщэу зэригъэгумэкIыхэрэр. 
Мы Iофым Тыркуем щыпсэурэ Адыгэхэм яхэкужь зэпхыныгъэу дыраIэр къызэрэзэкIэкIуагъэр, хэкужьым щыщ Адыгабзэ кIэлэегъаджэу Тыркуем щыIагъэхэр зэращэжьыгъэхэр ыкIи Тыркуем щыщ Адыгэ студентэу хэкужьым щеджэхэрэм яIоф нахь къин зэрэхъугъэр Хьагъундыкъом лIыкIом риIуагъ. 

Карлов Андрей Урысиемрэ Тыркуемрэ зэрэзэпэуцожьыхэрэм уигъэгумэкIынэу щыт ау Тыркуем Урысием идзэ къохьлъатэ къызэрэриутэхыгъэм пае мы Iофыр мыщ фэдэу зыфэхъугъэр къыIуагъ. КIэухым Урысием илIыкIо Кавказ Зэгохьэныгъэ хасэм ипащэхэм къариIуагъ хасэм ыкIи ащ Iофэу къыIэтыгъэхэм адэлэжьэнэу зэрэфэхьазырэр.