Хъуадэ Аднан, Хъуадэ Данэ ыкIи Борсэ Саидэ апае Истамбул мырэзэныгъэ зэхахьэ щыкIуагъ


Тыгъэгъазэм и 19-м, Тыркуем ит къалэу Истамбул дэт Урысие Федерацием илIыкIо зычIэс унэм ипашъхьэ Адыгэ Iоф лэжьакIохэм мырэзэныгъэ зэхьахьэ къыщырагъэкIокIыгъ. Ар зыфрашIыгъэр, тыгъэгъазэм и 16-м, хэкум къэзыгъэзэжьыгъэу Хъуадэ Аднан, ащ ипхъоу Хъуадэ Данэ ыкIи ахэм ядучан щылажьэу Борсэ Саидэ Мыекъопэ къэлэ судым мафэ 15 атрилъхьи, хьапсым зэрэчIигъэтIысхьагъэхэм фэшI. 

Мырэзэныгъэ зэхьахьэм къыщыгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ, Адыгэ республикэм изэфэшъхьэф къулыкъухэр зэфэныгъэ хэлъэу Хъуадэ Аднан, Хъуадэ Данэ ыкIи Борсэ Саидэ къызэрадемызэкIуагъэхэр. 

Неущ, тыгъэгъазэм и 21-м Адыгэ Республикэм иапшъэрэ судыр атIуанэрэу мы Iофым хэплъэщэт.

Мы хъугъэ шIагъэм фэгъэхьыгъэу къэттхыгъагъэм шъущеджэн шъулъэкIыщт мэукIэ.