Адыгэ Республикэм иапшъэрэ судым Хъудэхэм яIоф блыпэм лъигъэкIотагъ


Тыгъэгъазэм и 18-м, Хъуадэ Аднан, Хъуадэ Данэ ыкIи Борыэ Саидэ, Мыекъопэ къэлэ судым, мафэ 15 хьапсым чIэсынхэу къатрилъхьагъэр къызэкIагъэкIожьынэу тхылъэу чIалъхьагъэм, Адыгэ Республикэм иапшъэрэ судыр хэплъагъ ыкIи ар блипэм, тыгъэгъазэм и 21-м, джыри зэ хэплъэжьынэу лъигъэкIотагъ. Джащ фэдэу къытиIуагъ судым чIэсыгъэ цIыфхэм ащыщгорэм. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, тыгъэгъазэм и 16-м, Мыекъопэ къэлэ судым, хэкум къэзыгъэзэжьыгъэу Хъуадэ Аднан, ащ ыпхъоу Хъуадэ Данэ ыкIи ахэм ядучан щылажьэу Борсэ Сайдэ мафэ 15 къатрилъхьи, хьапсым чIагъэтIысхьагъэх. Ащ фэгъэхьыгъэу къэттхыгъагъэм шъущеджэн шъулъэкIыщт мэукIэ.