Федерал хьыкумэт къулыкъухэм хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм къинхэр арагъэлъэгъу


Адыгэ республикэм ыкIи Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щыIэ федерал хьыкумэт къулыкъухэм Адыгэу Тыркуем къыкIыжьыхи ихэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм аужьы ихьагъэх ыкIи къинхэр арагъэлъэгъу. Джащ фэдэу Адыгэ хэкум щыщ активистгорэм къытфитхыгъ. 

Адыгэ республикэм щыщ къэзгъэзэжьыгъэгорэр суд ашIынэу ары. Ащ лажьэу иIэр, къэзыгъэзэжьыгъэхэм ащыщгорэхэр иунэ ритхагъэхи ары (пропискэ зыфаIорэр). Джащ фэдэу къэбэртае-Бэлкъарым щыщ къэзыгъэзэжьыгъэ нэбгри 9 хэкум рафынхэу агухэлъ. Ахэм лажьэу яIэр, унэу зитхагъэхэм (пропискэ) щыпсэухэрэпи ары. 

Федерал хьыкумэт къулыкъухэм унэ итхэныр (пропискэ) шъхьэусыгъэу аубытыгъэу Адыгэу хэкужьым къэкIожьыгъэхэм рахьатыныгъэ аратырэп, суд IофкIэ къырафэкIэнхэу ары ыкIи хэкум рафынхэу ары. 

ГъэшIэгъоныр, а федерал къулыкъудэдэхэм мин 100 пчъагъэу Украиным къикIыхи Урысием къихьагъэхэм зи араIорэп, унэ итхэн Iофи къафаIэтырэп ау Адыгэ шъэ заулэу къэзыгъэзэжьыгъэхэм аужьы ыкIыхэрэп. 

АдэкIэ, Адыгэ республикэм ыкIи Къэбэртае-Бэлкъар республикэм япащэхэм, республикэхэм яхьыкумэтхэм ыкIи ахэм япхыгъэхэм зи мыхъугъэм фэдэу заушъэфыгъэу щысых.