Европэ Уэтым игъэхьэзырынущ Немцов и укIыгъэм теухуа дэфтэр


Европэ Уэтым и Парламент Ассамблеем дэфтэр щхьэхуэ игъэхьэзырынущ урысей политик Немцов Борис и укIыгъэм теухуауэ. Ар къитащ урысей оппозицэм и пашэхэм ящыщ Касьянов Михаил. Абы и сайтым зэритымкIэ, Немцов Борис хэкIуэда нэужь, Урысейм деж нэхъри нэхъ Iеиж хъуащ цIыху хуитыныгъэ и лъэныкъуэкIэ щыIэ щытыкIэр.

Касьянов щапхъэу къехь Шэшэн администрацэм и Iэтащхьэ Кадыров Рамзан урысей оппозицэм хуэгъэзауэ жиIар. Кадыров урысей ооппозицэр иригъэпщащ «цIыхубэм и бийм» икIи къыхуеджэныгъэ ищIащ къэралым епцIыжа хьэкъкIэ я хьэкум ящIэну. 

 Абы ипкъ иту оппозицэм Европэ Уэтым и Парламент Ассамблеем зыхуигъэзащ Немцов и укIыгъэм теухуауэ екIуэкI  зэхэгъэкIыныгъэр и нэIэм щIигъэувэну. ИкIи Касьянов зэрыжиIэмкIэ, абыкIэ арэзы хъуащ европей депутат 30-м нэблагъэ.

Кремлым и политикэмкIэ мыарэзы Немцов Борис яукIащ 2015 гъэм, мазаем и 27-м, Мэзкуу и курыкупсэм.  А IуэхумкIэ яубыдащ Шэшэным щыщ нэрыбгитху. Урысей оппозицэм хуегъэфащэ а укIыгъэм и щIыб шэшэн администрацэ унафэщIхэр къыдэту.

 Хуитыныгъэ Радио