ЯчIыгужъ къэзгъэзэжьыгъэ адыгэхэм Урысыемрэ Тыркуемрэ япащэхэм джэпсалъэ афашIыгъ


Тыркуем къикIыжьыгъэ лъэпкъэгъу адыгэхэу Урысыем ичIыпIэхэу Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыпсэухэрэм Урысыемрэ Тыркуемрэ язэфыщытыкIэхэр зэрэзэщыкъуагъэхэм епхыгъэу джэпсалъэ ашIыгъ. Ар фэгъэзагъ Урысыем иIэшъхьэтетэу Путин Владимиррэ Тыркуем ипащэу Эргодан Раджап Тайипрэ. 

Фэзгъэзэныгъэр адыгабзэкIи, урысыбзэкIи тхыгъэ. Фэгъэзэныгъэм зэритымкIэ, «20I5-рэ илъэсым шэкIогъум и 24-м Тыркуем иошъогудзэхэм Сириемрэ Тыркуемрэ ягъунапкъэ дэжь Урысыем идзэ къухьлъат къыщыраутэхыгъагъ.  Джы къызнэсыгъэми а хъугъэ-шIагъэм ыпкъ къикIыгъэ зэгурымыIоныгъэр дунэе шапхъэхэм адиштэу дагъэзыжьын алъэкIыгъэп».  

Адыгэхэм агъэхьазырыгъэ джэпсалъэм къыщеIо, сыдигъуи фэмыдэу Урысыемрэ Тыркуемрэ язэфыщытыкIэхэр непэ лъэш дэдэу къызэрэхьылъагъэхэр. Урысыемрэ Тыркуемрэ япащэхэм яшIуагъэкIэ Iофхэр дунаим, шъолъырхэм зыпкъ щигъэуцогъэнхэм, ахэм щынэгъончъагъэ арылъыным яIахьышхо хашIыхьан алъэкIыгъэу къыщатхы джэпсалъэм. 

ХэгъэгуитIумэ экономикэм ылъэныкъокIэ зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIагъэм амал къытыгъ хьап-щып зэблэгъэкIыным ихэгъэхъон имызакъоу, кIочIэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якъэгъэфедэн епхыгъэ зэхэгъэуцогъэшхохэм япхырыщын фежьэнхэу. 

Ащ нэмыкIэу Урысыемрэ Тыркуемрэ яполитик, культурэ, гуманитар яцIыф зэхэхьан зэдэпсэуныгъи псынкIэу хахъоу ыублэгъагъ, - адыгэхэм къыщатхы къэралыгъохэм япащэхэм афагъэхьыгъэ джэпсалъэм.  

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бэдаушэу, Пшызэ шъолъырым щыIэ «Адыгэ Хасэм» ипащэу Сохът Аскэр къызэрэхигъэщрэмкIэ, фэгъэзэныгъэм лъапсэу фэхъугъ, къэралыгъуитIум язэфыщытыкIэхэм ягъэкIэжьын ягухэлъ. 

Сохът: Кавказ щыпсэурэ адыгэхэу, ячIыгужъ къэзгъэзэжьыгъэхэм зыфагъазэ Тыркуемрэ ыкIи Урысыемрэ ащыпсэурэ цIыфхэм ахэмэ яунэшъошIхэм зафагъэзэнхэу, къэралыгъуитIм азфагу джырэкIэ къыщыхъурэр къагъэуцунышъ, язэфыщытыкIэхэр зыпкъ рагъэуцожьынэу.  Джэпсалъэм икIэщакIохэр къыфэджэх Урысыем идзэ къухьальатэ Тыркуем къеутэхыгъэнэу унашъо зэришIыгъэр зэрэмытэрэзыгъэм Тыркуе хэгъэгур  еуцолIэжьынэу. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис