Тыркуе: Искищихир хасэм ныбжьыкIэ пчъыхьэ зэхахьэ щыкIуагъ


Тыркуем ит къалэу Искищихир щыIэ Адыгэ хасэм (Темыр Кавказ Хасэ) иныбжьыкIэ комитетым, мафэ заулэ ипэкIэ, ныбжьыкIэ пчъыхьэ зэхахьэ хасэм иунэ щыригъэкIокIыгъ. Зэхахьэм адыгэ ныбжьыкIэхэм ямызакъоу нэмыкI Темыр Кавказ лъэпкъхэм ащыщ ныбжьыкIэхэри хэлэжьагъэх. Джащ фэдэу Милиет агенствэм тыркубзэкIэ къытхыгъ. 

НыбжьыкIэ комитетым итхьэматэ Адел Идизгил къызэриIуагъэмкIэ зэхахьэм пшъэрылъэу иIэр ныбжьыкIэхэр зэпэблагъэ хъунхэр ары ыкIи Темыр Кавказым щыщ лъэпкъхэм язэпхынгъэхэр гъэпытыгъэныр ары. 

Зэхахьэм культурэм фэгъэхьыгъэу ныбжьыкIэхэр зэхэгущыIэжьыгъэх, адыгэ кавказ щхынхэм еблэгъагъэ ыкIи зэрахабзэу джэгукIэ аухыгъ. 

КъэIогъэн фае, мыщ фэдэ зэхахьэхэр Адыгэхэр зыщыпсэурэ къалэхэм мазэ заулэ къэс ныбжьыкIэмэ къырагъэкIокIы. А зэхахьэхэм ТыркубзэкIэ мыщ фэдэу еджэх "Haluje Gecesi" - ар адыгабзэкIэ къэпIонэу зыхъукIэ "хьалыжъу пчъыхьэ".