Савченко Надие псы ефэн щIидзэжащ, ауэ шхэн идэкъым иджри


Украинэ пилот Савченко Надие , яубыдауэ зэраIыгъым папщIэ мыарэзыуэ, гъатхэпэм и 3 лъандэрэ псыи емыфэу зигъэмэжалIэти, иджы псы ефэн щIидзэжащ. 

Абы и уэчыл Фейгин Макс  Twitter—м  деж , махуэкум зэритхамкIэ,  Савченко апхуэдэу ищIащ Украинэм и президент Порошенко  Петро тхыгъэкIэ щелъэIум.  Абы дэщIыгъууи уэчылым къитащ Савченко шхэн иджыри имыдэу. 

Нэхъ иужьыIуэкIэ Фейгин Хуитыныгъэ Радиом и урыс къудамэм къызэрыжриIамкIэ, Порошенко Петро Савченко  тхыгъэ хуитхауэ зэрыжаIэр пэжкъым, «ар зи IэрыкIыр урысей унафэщIхэращ», жиIащ уэчылым. ИджыкIэ гурыIуэгъуэкъым, Порошенко пилотым тхыгъэкIэ зыхуигъэзарэ зыхуимыгъэзарэ. 

Урысейм деж Савченко ягъэкъуаншэ, лагъымыдзкIэ уэн щхьэкIэ, украинэ дзэ къулыкъущIэхэм координатхэр яжриIауэ, апщыгъуэм урысей журналиститI хэкIуэдащ.

Украинэм и къуэкIыпIэм деж, Урысейм зыдищтэ сепаратистхэм япэщIэту къулыкъу зыщIа Савченко зэрагъэкъуаншэхэр идэкъым икIи жеIэ 2014 гъэм и мэкъуауэгъуэм сепаратистхэм яубыду ар залымыгъкэIэ Урысейм яшауэ. 

Урысей къалэ Донецк и хьэкумым бэрэжьейм къызэритащи, хьэкум унафэр хэIущIыIу ящIынущ  гъатхэпэм и 21-22 махуэхэм. Савченко зэрыжиIамкIэ, абы тэрэзу къилъытэкъым хьэкумри абы и унафэри. 

Прокурорхэр лъэIуащ украинэ пилотым хьэпсэу илъэс 23 тралъхьэну. 

Хуитыныгъэ Радио