Мыекъопэ Хасэ Адыгэ Ныпым имафэрэ хасэм изэфэсырэ зафегъэхьэзыры


Мэлылъфэгъум и 14-м Адыгэ Республикэм щылажьэрэ «Мыекъопэ Адыгэ Хасэ – Черкес Совет» Мыекъуапэ зэхэсыгъо шриIагъ. Ар зэрищагъ Хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх: Хьэпае Арамбый, Къоикъо Асланбый, Бызрыкъо Аслан, Щэуджэн Беслан, Бгъанэ Алый ыкIи Коблэ Сергей.

Зэхэсыгъум IофытIу зытегущыIагъэхэр, Адыгэ ныпым имафэу мэлылъфэгъум 25-м щыIэщтым ыкIи Хасэм зэфэсэу мэлылъфэгъум и 23-м щыIэщтым.

Адыгэ ныпым имафэ фэгъэхьыгъэу зэхэсыгъом хэлэжьагъээм зэдращтагъ, а мафэр Iуашъхьэхэм щыхагъэунэфыкIынэу. Зэфэсым ехьылIагъэ  Iофхэм  атегущыIагъэх. МыщкIэ зэфэсыр зыщашIыщт чIыпIэр агъэнэфагъэп. КъакIорэ мэфитIум ар зэшIуахынэу пшъэрылъ зыфагъэуцужьыгъ.

Хасэм хэтгорэм къызэрэтиIуагъэмкIэ Мыекъопэ къэлэ хасэм  лъэпкъ Iофыхэр шъхьэихыгъэу къызэриIэтхэрэм пае ыкIи Адыгэ республикэм ихьыкумэт критикэ зэрэфишIырэм пае, хьыкумэтыр зэфэшъхьэф шIыкIэхэмкIэ хасэм къытэIукIэ, гущыIэм пае зэфэсыр зыщашIыт чIыпIэр хасэм къигъотыным пае къинхэр ехъух. А чIыпIэхэр зыехэм хьыкумэтыр атэгукIэ ячIыпIэхэм (залхэр)  Мыекъопэ хасэ рамытынэу.

tuapsepress.com