Сирие адыгэхэм щыщ куэди Европам кlуащ


2011 гъэ лъандэрэ нобэ илъэс 5-м нэблэгъа Сирие зауэм зэбгырихуа цIыхухэм адыгэ куэди яхэтщ.

Ахэм щыщ нэхъыбэр Тыркум къэкIуахэщ, я хэкужь ищхъэрэ Кавказыми кIуэжахэщ, Европам кIуахэри мащIэкъым.

Дэ Хуитыныгъэ радиом къедгъэпсэлъащ Сирием щыщу ещанэу я хэщIапIэ зырагъэбгына, Европам кIуа адыгэхэм щыщ Вэрокъуэ Ферас.

Вэрокъуэ Ферас: Дэ 2012 гъэм Сирием дыкъикIащ, си адэр, си анэр, си щхьэгъусэр, си хъыджэбзхэр. Сирием дыкъикIыри Любнан, итIанэ Тыркум и Мерсин къалэ, аткIэ Чанаккале (Дарданел) и район Бига дыщыIащ, Тыркум адыгэ хасэхэр къыддыIэпыкъуащ, Тхьэм игъэпсэухэ.

Сирием Жолан дыщыIащ, къуажитI. Адыгэхэр Шам дэсщ, Мысырым кIуащ, lурдуным (Йордание) Туркием дэсщ, Кавказыми тIэкунитIэ кIуащ. Ахъшэ сыткIэ хуэхьэзырхэм щыщхэри Европам кIуащ, лэжьапIэ и лъэныкъуэкIи, ущыпсэунуи нэхъ дэгъуэщ Европар.

Адыгэхэр Германием и Берлин, Мюних н. къ. щыIэхэщ.

Европам къэкIуэну куэдым яхуейщ ауэ къэкIуэфкъым. Адыгэ куэд дохъу Европам къэкIуахэр, зы илъэскIэ цIыху 500 дыхъунущ. Ахэри я визэ сытхэм поплъэхэр.

Хуитыныгъэ радио: Ферас сыт фи хэкужь Кавказым фымыкlуэжыу Европар къыщlыхэфхар?

Вэрокъуэ Ферас: Сэ хэкумкlи сыщыlащ нэхъапэхэм, Майкоп lуниверситетым сыщеджащ ауэ lуэху лэжьыгъэ теухуауэ Урысейр къиинщ, Туркие адыгэхэм хуэдэкъым.

Хъэжби Наура: Сэри Сурием сыкъикlащ, Германием и Мюних къалэ дыщопсэу, мыбы дэс адыгэхэр мазэ къэс дызэхуос, дызэрощlэ.

Вэрокъуэ Ферас къызэрыхигъэщщи, Сирие адыгэхэм ди хэкужь, ди бзэ, ди хабзэ жэуэ апхуэдэ гупсысэм и япэ ищащ, ящхьэ зырахьэлlэн, узыншэу зыщыпсэуфын щlыпlэхэр, ахэми къыхахащ Европам щыпсэуну.

Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Тюркие