КIуэкIуэ Юрий хуэзащ КъБР-м и цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим


КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ IуэхущIапIэу Москва щыIэм дыгъуасэ щыхуэзащ творческэ IуэхукIэ къалащхьэм кIуа, республикэм и цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим.

УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэр тепсэлъыхьащ адыгэ лъэпкъ музыкэр, эстрадэм и иджырей макъамэхэр щыIуну концерт программэхэр зэригъэхьэзырым, проектыщIэхэм зэрелэжьым.

- Уэ уи творчествэр Кавказым исхэм фIыуэ ялъагъу, абы зи ныбжькIэ зэхуэмыдэ цIыхухэр дехьэх. Шэч къытесхьэркъым ахэр уэ дяпэкIи куэдрэ зэрыбгъэгуфIэнум, – жиIащ КIуэкIуэ Юрий икIи уэрэджыIакIуэм творческэ ехъулIэныгъэщIэхэр иIэну ехъуэхъуащ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ