Иордание: Адыгэхэм ащыщэу хьыкумэтым зы министр хэхьагъ, парламентхэм депутат 3 хэхьагъ


Iоныгъом и 28-м, Иордание къаралыгъом ихьыкумэткIэ агъэнэфагъ. Ащ Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщэу, илъэс заулэ ипэкIэ министр щытыгъэу Шыкъым Набих министр культурэу агъэнэфагъ. 

ХьыкумэткIэм ипремер-министр Алмалкъи Хани. Ар тхьэмафэ ипэкIэ Иорданием ипачъыхь Абдулахь АтIуанэрэм хьыкумэткIэ зэхищэнэу ыгъэнэфэгъагъ. 

Тхьэмафэ ипэкIэ Иорданием ипарламент (ихэрэ парламент - депутатхэр зыхэтхэр) хэдзынхэр щыIэгъагъэх. Ащ Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщэу зы депутат хэхьагъ (Мансур Мурад), Щэщэнхэм ащыщэу депутат 2 хэхьагъ. 

Тыгъуасэ, Иорданием иипшъэрэ парламентым (сенаторхэр зыхэтхэр) хэтыщтхэр Абдулахь АтIуанэрэм ыгъээфагъэх. Ахэм ахэтых Адыгэ 2, Щэбрыкъо Мунирырэ Хьэтыгъу Алыйрэ.