Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм тхьэмэтакIэ хадзыгъ


Тыгъэгъазэм и 4-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ит къалэу Ню-Джерси щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм иунэ хасэм ихэдзынхэр щыкIуагъэх. Ащ хасэм итхьэматэу хадзыгъ Еугъар Руслан. Джащ фэдэу хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэри хадзыгъэх.

Америкэм Адыгэ мин 15 фэдиз щыпсэоу къатхы. Ахэм анахьыбэр Ню-Джерси дэсых.