Адыгэ Республикэм щыщхэу нэмыкI шъолъырхэм ащылажьэхэрэм япчъагъэ мин 38 фэдиз мэхъу


Урысые Федерацием икъэралыгъо статистикэм исайт зэритымкIэ 2016-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм щыщхэу ау нэмыкI шъолъырхэм кIохэу щылажьэхэрэм япчъагъ мин 38 фэдиз мэхъу. Ар процент 17 мэхъу Адыгеим щыщ лъэжьэн зилъэкIырэ пстэури зэхэтэу.

Адыгеим щыщхэу нэмыкI шъолъырхэм ащылажьэхэрэм я процент 47 Краснодар шъолъырэр ары зыщылажьэхэрэр. Ростов шъолъырым процент 12, Ставропол шъолъырым процент 8, Волгоград шъолъырым процент 4, джащ фэдэу Адыгеим щыщхэр къощ республикэу Къэбэртае-Балкъарым щэлажьэх (4%), ахэм япчъагъ 1500 фэдиз мэхъу.

adyg-afisha.ru