21.05.2018 - Шъыгъо-ШIэжь мафэр дунаем тет Адыгэ пстэуми хагъэунэфыкIыщт


ЖъоныгъуакIэм и 21-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыщт. Урыс-Кавказ заор 1763-рэ щегъэжьагъэу 1864-рэ нэс кIуагъэ.

ШIэныгъэлэжьхэм къызэраIорэмкIэ заом ипэ Адыгэ хэкум Адыгэ милион 3 фэдиз щыпсэущтгъэ. Урысые империем Адыгэ хэкур зещтэ нэужьым мин 50 неIэп Адыгэ хэкум къинэжьыгъагъэр.

Мы хъугъэ-шIагъэр Урысые империем Адыгэ лъэпкъым лъэпкъ гъэкIод къыришIагъэу ащтэгъагъ Адыгэ Республикэм ипарламентрэ (1996) Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм ипарламентрэ (1992).

1996-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм ипрезидентгъэу Джармэ Аслъанрэ Адыгэ Республикэм ипарламент итхьэмэтагъэу Салов Евгенийрэ яцIэхэр чIэдзагъэу тхылъ Урысые Федерацием ипарламент фагъэхьыгъагъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу. Джащ фэдэу зэфэшъхьэф Адыгэ зэхэт купхэми Урысые Федерацием ипарламент зыфагъэзэгъагъ ау а парламентым лъэпкъ гъэкIод зэрэщыIагъэр ыщтагъэп.

2006-рэ илъэсым хэкум ыкIи хэхэсым щыщ Адыгэ хасэ 25 фэдиз Европэ парламентым тхылъ фагъэхьыгъагъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу. Европэ парламентым джэуап къаритыжьыгъагъ а Iофым хэплъэнхэу.

adyg-afisha.ru