КАФФЕД зыфаIорэр Адыгэ лъэпкъым къепый, жъоныгъуакIэм и 21-рэ шъыгъо мафэр хигъэунэфыкIыщтэп


Тыркуем щыIэ Кавказ ФедерациекIэ (КАФФЕД) зэджэжьырэм, жъоныгъуакIэм и 2I-рэ шъыгъо-шIэжь мафэу дунаем тет адыгэ пстэуми хагъэуфыкIырэр ежь нэмыкI мафэгорэм жъоныгъуакIэм и I3 хигъэунэфыкIырэм фэдэу зишIыщт.

Дунаем тет лъэпкъ пстэуми ямэфэкI ыкIи ягукъэкIыжь мафэхэр мэфэ гъэнэфагъэхэу щытых ыкIи ахэр а уахътэ гъэнэфагъэхэм хагъэунэфыкIых, ау гъэшIэгъоныр мы зыфэтыIуагъэ КАФФКД-м Адыгэ лъэпкъым узэрэфаем фэдэу удэджэгоу хъущт къышIошIы ау нахь гъэшIэгъоныр ащ дезгъащтэхэрэр ары. КАФФЕД-м къумалгъакIэ зэрехьэ мыдрэ делэ купэу ригъусэхэм къагурымыIоу делэм фэдэхэу ригъусэх.

Мыщ фэдэ зэхэт купхэр (КАФФЕД) Адыгэу гупщысэ зыхэлъхэм псынкIэу щагъэзыенэу пшъэрэлъ ателъ.