Къэзгъэзэжьыгъэхэр хэзгъэгъозэжьырэ гупчэм (ДАР) зэфэс иIэщт


Адыгэ республикэм щыIэ чылагъо хасэу  "Хэкум къэзгъэзэжьыгъэхэр щыIэкIэ-псэукIэм хэзгъэгъозэжьырэ гупчэм  (ДАР) зимычэзыу зэхахьэ зэхищэщт. Ащ хасэм игъэцэкIакIо куп хэтыщтхэм ыкIи хасэм итхьэматэщтэм афэгъэхьыгъэ хэдзынхэр щыIэщт.

Мафэу зыщыIэщтыр: 12.02.2019, сыхьатэ 15.00-м рагъэжьэщт.

ЧIыпIэу зыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, къалэу Мыекъуапэ, урамэу Первомайская ,197  (Адыгэ Хасэ иунэ).

adygeway.blogspot.com