Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ проектнэ офис Адыгэ Республикэм къыщызэIуахыгъ


Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ проектнэ офис тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм. Ащ ипащэр институтым иIэшъхьэтетэу ЛIыIужъу Адам.

Адыгабзэм изэгъэшIэн, ащ икъызэтегъэнэжьын лъэхъаным къыздихьыгъэ зэхъокIыныгъэхэри къыдыхэлъытагъэу лъэныкъо пстэумкIи къекIолIэгъэныр проектнэ офисым ипшъэрылъ.

Аужырэ уахътэм тыбзэ зэ­рэчIэтынэрэм пстэури щы­гъуаз. Ар ушъхьагъубэмэ къапкъырэкIы. Ахэм зэу ащыщ тхылъы­кIэхэу лъэхъаным диштэхэрэр, егъэджэкIэ амалыкIэхэу бгъэфедэшъущтхэр зэхэугуфыкIы­гъэу зэрэщымыIэхэр, электроннэ шъуашэм ахэр илъхьэгъэнхэ зэрэфаер, унагъохэм Iоф адэшIэгъэныр, нэмыкIыбэхэри. Мы зэпстэуми адэлэжьэщт купхэр гъэнэфэгъэнхэ фае.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы офисым игъэпсынкIэ унашъор зыщашIыгъэр адыгабзэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм иаужырэ зэхэсыгъоу икIыгъэ илъэсым ыкIэм щыIагъэр ары. Лъэныкъо­рыгъазэу щымытэу, гумэкIыгъо пстэури зэкIэлъыкIоу зыщызэхафыщт къулыкъу гъэпсыгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат ащ къыщыриIотыкIыгъ.

Джы егъэжьапIэр щыIэ хъугъэ – шIэныгъэмрэ гъэсэныгъэм­рэкIэ, культурэмкIэ министерствэхэм яIофышIэхэр, шIэныгъэ­лэжьхэр, Адыгэ Хасэм илIыкIохэр, адыгабзэмкIэ кIэлэегъа­джэхэр, егъэджэн шIыкIэхэр зэхэзыгъэуцохэрэр проектнэ офисым хэхьагъэх.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къыщыублагъэу еджапIэр къаухыфэ кIэлэцIыкIухэм адыгабзэм изэгъэшIэн зэпамыгъэуным тегъэ­псыхьэгъэ IофшIэныр зэкIэлъыкIоу агъэцэкIэщт, ар зэрагъэ­псыщт шIыкIэм икъыхэхын зэ­кIэми апэ зэшIуахыщтыр.

Зэхэсыгъом зыщытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм нахь игъэкIотыгъэу тикъыкIэлъыкIорэ къыдэкIыгъо шъуащигъэгъозэщт.

adygvoice.ru