Адыгэ лъэпкъ гъэкIодым фэлажьэрэ хасэ Европэм щызэхащэщт


Европэм щыпсэурэ адыгэхэм Хэсэ щызэхащэн агу хэлъ. Ахэмэ пшъэрылъэу зыфашIыжьынэу аIорэр Европэм зэпхыныгъэмкIэ щызэдэпсэурэ къэралыгъохэм адыгэмэ лъэпкъгъэкIодэу Урыс пэчъыхьэмэ XVIII-XIX лIэшIэгъухэм арашIылIагъэр арагъэштэныр ары.

Ащ игугъу къышIыгъ, къызэратхырэмкIэ, Адыгеим къэкIуагъэу KAFFED-ым итхьаматэу Яшар Асланкая. Дунэе Адыгэ Хасэр тиIэу Европэ Хасэм сыдкIэ тыщыкIэрэ, лIэу зыгугъу тшIыгъэм ыIуагъэ фэд.

Мы Iофым анахьэу пылъхэу зыцIэхэр къаIуагъэр Америкэм щыIэ куп зэхэтэу «Черкесмэ я Дунэе Хас» зыфиIорэм итхьаматэу Нусрет Баш, Иорданием щызэхэщэгъэ куп зэхэтэу «Темыр Кавказым ис адыгэхэм яныбджэгъух» зыфиIорэм итхьаматэу Адел Башкауи. Канадэм щыпсэурэ куп зэхэтэу «Яхэку зыгъэзэжьыгъэхэ адыгэмэ адеIэн» зыфиIорэм ипащэхэми мы Iофым адырагъаштэ.

КъызэрэлъагъорэмкIэ, мы зигугъу тшIыгъэхэм апэрэ лъэубэкъухэр адзыгъахэх.

Мы къэбарыр къыздэкIыгъэр мэукI sm-news.ru

natpressru.info