"Черкес"-м фэгъэхьыгъэу Быщтэ Аслъан дашIыгъэ зэдэгущыIэгъур


Нарт хэку купым лъэпкъ цIэу "Черкес" фэгъэхьыгъэу Адыгэ активистэу Быщтэ Аслъан зэдэгущыIэгъу дашIыгъ.