"Адыгэ Хасэ - Черкесский Совет"-м изэфэс Мыекъуапэ щыкIуагъ

Мыекъопэ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый къэгущыIэ

ШIкIогъум и 23-м, Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ щылажьэрэ Мыекъопэ къэлэ хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский Совет"-м зэфэс иIагъ. Ащ хасэм хэтхэр ыкIи хьакIэхэр хэлэжьагъэх.

Мыекъопэ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый мы аужьырэ илъэсищым хасэм Iофыу игъэцэкIагъэхэм къатегущыIагъ. Къэралыгъуабзэу Адыгабзэр икъоу зэрамыгъэлажьэрэм, Агламирацие зыфаIорэм Адыгэ Республикэм истатус иягъэ къызэрэриигъэкIын илъэкIыщтым, Адыгэ Республикэм федералънэ федомоствхэр зэрэдырахыжьыхэрэм, хэку гъэзэжьын Iофым къиныгъоу пылъхэм ыкIи нэмыкI Iофхэм хасэр зэрадэлэжьагъэм игъэкIотыгъэу тхьэматэр къатегущыIагъ. Ащ нэужьым, Iэ Iэт ашIи, зэфэсым хэлэжьагъэ пстэури тхьэматэм къиIуагъэхэм дырагъэщтагъ.

ЯтIуанэрэ Iофыу зэфэсыр зыфежьагъэр хасэм ихэдзынхэр ары. АщкIэ, хасэм игъэцэкIакIо куп хэтыщтхэр къыхадзыгъэх. Ахэр: Цундышк Заурбый, Хьэпае Арамбый, Къоикъо Аслъанбый, Коблэ Сергей, Бгъанэ Алый, Хъуадэ Аднан, КIэдыкIой Хьазраил. Джащ фэдэу хасэм иуплъакIоу ХъуакIо Рамазан къыхадзыгъ.

Ящанэрэ Iофыр хасэм итхьэматэ хэдзын. АщкIэ, гъэцэкIакIо купым Iэ Iэт ашIи, Цундышк Заурбый хасэм итхьэматэу къыхадзыгъ.

Мыекъопэ къэлэ хасэр 2013-рэ илъэсым зэхащагъ. Илъэсищ къэс зэфэс къырагъэкIокIы. Мы зэфэсыр ятIуанэрэ зэфэсэу щыт. 2013-рэ илъэсым щегъэжьагъэу хасэм бзитфыкIэ лажьэрэ интернет сайт иI. Ащ хасэм игъэцэкIагъэ Iоф пстэури итых. maykopkhase.blogspot.com.Хасэм игъэцэкIакIо купэу къыхадзыгъэхэр