Адыгэ Республикэмрэ Тырку Республикэмрэ язэпхынгъэхэр агъэпытэхАдыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыркуем и Генеральнэ консулэу Новороссийскэ щыIэ Фырат Байар тыгъэгъазэм и 4-м IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Лъэныкъохэм язэпхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр агъэпытэным иIофыгъу ары анахь шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр.

Мы илъэсым Адыгэ Республикэм икIыгъэ лIыкIо куп Тыркуем зэрэщыIагъэр, ащ изэфэхьысыжьхэм осэшхо зэрафишIырэр, дахэу къапэгъокIыгъэхэ цIыфхэм зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэм къыIуагъ. Урысые Федерацием ыкIи Тыркуем яилъэсхэр къэралыгъуитIуми зэращыкIорэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

— Урысые Федерацием ыкIи Тыркуем я Президентхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр тинэрылъэгъу. Ащ фэдэ зэфыщытыкIэм ишIуагъэкIэ къэралыгъуитIум, ахэм ащыпсэурэ цIыфхэм язэпхыныгъэ нахь гъэпытагъэ мэхъу. Тыркуем тилъэпкъэгъухэр бэу исых, ахэр хэбзэ къулыкъу­хэм зэкIэми къащагъэлъэгъуагъэх. Адыгэхэм фыщытыкIэ дэгъу тыркухэм къазэрафыряIэр тэгъэлъапIэ, тырэгушхо. КультурэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIи тизэпхыныгъэхэр джыри нахь дгъэпытэнхэ тлъэкIыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Фырат Байар гущыIэр зештэм, Тыркуем и Президентрэ мыщ щыпсэурэ цIыфхэмрэ яшIуфэс гущыIэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ фигъэзагъэх. ИнвестициехэмкIэ, культурэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, нэмыкIхэмкIи лъэныкъохэм язэпхыныгъэ, язэгурыIоныгъэ гъэпытэгъэным мэхьанэшхо зэрэритыщтыр, ащ ыкIуачIэ зэрэрихьылIэщтыр къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Сайт