Адыгэ лъэпкъ Iофлэжьхэм ятхьэматэхэм ащыщэу Рухьи Шъхьалтухъ дунаем ехыжьыгъ


Мэзаем и 20-м, Иорданием щыщ Адыгэ лъэпкъ Iофлэжьэу, Хэкум щыщ Адыгэмэ яныбджэгъу хасэ итхьэмэтагъэу Рухьи Шъхьалтухъ дунаем ехыжьыгъ.

ИгъашIэм Рухьи зэфэшъхьаф IэнатIэ инхэр зэрихьагъэх:  Иорданием идзэ генералэу хэтыгъ, Иорданием ипарламент депутатэу хэтыгъ, Иорданием щыIэ Адыгэ нахьыжъ хасэм ихэсашъхьэ хэтыгъ ыкIи хэкум щыщ Адыгэмэ яныбджэгъу хасэ итхьэмэтагъ.

Адыгэ Iофым ехьылIагъэу Iофэу ышIагъэхэм зэфэныгъэрэ лIыгъэрэ ахэлъэу лэжьагъэ. Ахэм анахьэу къыхигъэщыщтгъэхэр Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр Урысые Федерацием ыкIи нэмыкI хэгъэгухэм зэращтэн фаер ары ыкIи Адыгэ лъэпкъым фитыныгъэу иIэхэр къызэрэратыжьын фаер ары.

Адыгэ сайтым щылажьэхэрэр Рухьи иблагъэхэм, игъусэхэм ыкIи адыгэ пстэуми афэтхьэусыхэх. ЗыдэкIуагъэм тхьэм гупсэфэу щешI.

Адыгэ Сайт