Адыгэ Республикэм илIышъхьэ коронавирусым пэшIуекIонхэм пае унэшъуакIэхэр ыщтагъ


Гъэтхапэм и 27-м, Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъупIыл Мурат, коронавирус узым пэшIуекIонхэм фэгъэхьыгъэ унашъо ыщтагъ. Джащ фэдэу лIышъхьэм исайт къыщатхы.

Ащ зэритымкIэ, гъэтхапэм и 27-м щегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм щыщ цIыфхэу зиныбжь илъэс 65-м блъэкIыгъэм унэм къимыкIэу исын фае. ХьакIэщхэр ыкIи зэфэшъхьэф зыгъэпсэфыгъо чIыпIэхэм цIыфхэр къырагъэблагъэу е чIагъэсыхэу хъущтэп. Джащ фэдэу зэфэшъхьаф шъхапIэу щыIэхэм цIыфхэр ачIэсэу хъущтэп ау щхынэу ашIыхэрэр цIыфхэм унэм ахьын алъэкIыщт.

Тхьэмафэ ипэкIэ лIышъхьэм иунашъокIэ шьтаб зэхащагъ. Ащ коронавирусым ебэныным фэгъэхьыгъэ Iоф пстэури республикэмкIэ зэрифэщт.

Непэ, гъэтхапэм и 27-м нэс, Адыгэ РеспубликэмкIэ коронавирусыр къыпыхьагъэу зы нэбг къыхагъэщыгъ, ау джыри нэбгри 4 къыпыхьагъэныр ит, уплъэкIунхэр афашIых.

Адыгэ хэкум ит адрэ республикэхэм ыкIи шъолъырхэм коронавирусыр къызпыхьагъэхэм япчъагъэхэр мыщ фэдэх:
Къэбэртае-Бэлъкъар Республикэм нэбгри 4, Краснодар шъолъырым нэбгри 9, Ставропол шъолъырым нэбгри 2.

Къэрэщай-Черкес РеспубликэмкIэ узыр къызпыхьагъэ щымыIэу къатхы.

Адыгэ Сайт