Адыгэ Республикэр "шъолъырэп" ар Республикэ (хэгъэгу - государство)


Мы аужьырэ уахътэм Адыгэ Республикэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр къатхы зыхъукIэ республикэ гущыIэм иблэкIэу шъолъыр гущыIэр нахь бэрэ агъэфедэу аублагъ. Мыр тэрэзэп ыкIи закон шъхьаIыхэм (конституциехэм) къадищтэрэп. 

Адыгэ Республикэр шъолъырэп, ар къэралыгъо (хэгъэгу - государство). Мыр джащ фэдэу Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ язакон шъхьаIхэм аритхагъ. 

УпчIэ къэуцу, сыда ада шъолъыр аIуоу атхы? Мыщ фэдэу къэзытхыхэрэр тIоу угощыгъэх. Апэрэ купым Адыгэ Республикэр ыгъэцыкIунэу ары. АтIуанэрэ купым Адыгэ Республикэр игукIэ ыгъэцыкIунэу фаеп ау Адыгэ Республикэр зигъэцыкIухэрэр ыгъэрэзэнэу ары. 

Мыщ фэдэу шъолъыр ыIоу къэзытхыхэрэр хьыкумэтым ищытхъу зехьэу Адыгэ МакъэкIэ зэджэжьырэр ары ыкIи Адыгэ Республикэм и лIышъхьэ ипресс-къулыкъурэ ары.

КIо, унэIут гупщысэ цIыфым хэлъэу зыхъукIэ джащ фэдэ зекIощт ау ахэм атIорэр зы: шъущынэу, шъузыпыгъутхьажьыгъэ фэдэу дунаем шъутемыт. Адыгэ Республикэр закон шъхьаIхэм зэраритым фэдэу къэшъуIу къэшъутх.