Тыркуем щыпсэурэ Адыгэхэм КъокIаскъо Мартин пае митинг ашIыгъ (+ видео)

Черкес Федерацием хэтэу Цэй Илмаз къэгущыIэ КъокIаскъо Мартин пае

Iоныгъом и 1-м, Тыркуем щылажьэрэ Адыгэ Зэгохьэныгъэм (Черкес Федерацием) иегъэжьэнкIэ КъокIаскъо Мартин пае Истамбыл митинг щашIыгъ. Ащ цIыф 100 фэдиз хэлэжьагъ.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэхэм ащыщ Адыгэ Зэгохьэныгъэм ипащэхэм ащыщэу Цэй Илмаз. Ащ къызэриIуагъэмкIэ Мартин къатыпIущыжьыфэ нэс мыщ фэдэ митингхэр къырагъэкIокIыщтых.

Митингыр зыщашIыгъэр Истамбыл рикIорэ урам шъхьаIэу Таксим зыфиIорэр ары. Ар Урысые Федерацием илIыкIо зычIэс унэм пэблагъэу щыт.