Урысыем фэгъэзагъэ санкцхэр агъэлъэшын ягухэлъ


 Америкэ штат зэготхэм ипрезидент Барак Обамэрэ Европэ къэралыгъо пащэхэмрэ тегущыIагъэх  Украинэм иIоф къызэрекIолIэн алъэкIыщтым иупчIэ. Германием иканцлер, Францием ипрезидент, Британием ипремьер-министр  зэдэгущIэгъоу зыхэлэжьагъэхэр ипэгъокIэу щытыгъ, Америкэ штат зэготхэмрэ  Европэм изэкъотныгъэмрэ Урысыем фэгъэзагъэ санкцхэр  гъэлъэшыгъэу къаIэтын зэрягухэлъым.  

КъохьапIэм егъэкъуанчэ  Украинэм щыIэ пэуцуакIохэр, Малайзием цIыф зещэ къухьлъатэр  ахэм къыраутэхыгъэкIэ ыкIи ар къызэрраутэхыгъэ  огущэр Урысыем ахэм аIэкIигъэхьагъэкIэ Урысыер егъэкъуанчэ.

Фитыныгъэ радио