Ювелирэу Еутых Асе 2015 илъэсым итамгъэ ышIыгъ


Адыгеим инароднэ художникэу, ювелирэу Еутых Асе илъэс тамыгъэхэр зэришIыхэ­рэм тыщыгъуаз. ИлъэсыкIэм ехъулIэу къокIыпIэ мэфэп­чъым диштэу илъэсэу къихьэрэм итамыгъэу щыт пкъыгъуакIэ ащ ыIапэ къыпэкIы. Ябгъонэрэ пкъы­гъомкIэ ащ бэмышIэу тигъэ­гушIуагъ.

Цы­гъом исурэт зытет пкъыгъор Асе зишIыгъагъэр 2008-рэ илъэсыр къихьэ тетзэ ары.  2009-рэ илъэсым цум, 2010-м хьашыумышым, 2011-м тхьакIумкIыхьэм, 2012-рэ илъэ­­сым блэгъожъым, 2013-м блэм, 2014-м шым ясурэтхэр зытешIыхьэгъэ хьапщып зэфэшъхьафхэр - Iэ­лъынхэр, Iэхъухэр, бжъэхэр, кулонхэр ыкIи нэмыкIхэр ащ ышIыгъа­гъэх. КъокIыпIэ мэ­фэпчъымкIэ 2015-рэ илъэсыр пчэным, адыгэ мэфэпчъымкIэ тIым и Илъэсэу щыт. Къызэ­рэтщыхъурэмкIэ, ижъыкIэ Кавказым щыпсэу­щтыгъэ лъэп­къхэм псыхъом дышъэ къызэрэхахыщтыгъэ шIыкIэр урым таурыхъыжъхэм къащытыгъ. Ахэм мэлышъор къушъхьэ псыхъуачIэм чIалъ­хьэти, римылъэсэхыным пае мыжъохэр тырагъаощтыгъэх. Джарэущтэу мэзитIу фэдизрэ чIагъэлъы­щтыгъ. Кавказ къушъхьэхэм ащыбэ дышъэ пша­хъор мэлыцым хапкIэщтыгъ. Нэужым мэлышъор загъэстыжьыкIэ ды­шъэ такъыр цIыкIу къафанэ­щтыгъ. ТичIыпIэ къыщычIэ­хыгъэ дышъэм хэшIыкIыгъэ пкъы­гъохэр Ошъадэ, Къур­джыпс, Шытхьалэ, Улэпэ Iуашъ­хьэхэм мызэу, мытIоу къащагъоты­гъэх.

ТIым и Илъэс ехъулIэу Еутых Асе тIы сурэт зытет кулонрэ IэлъынитIурэ къыгъэ­хьазырыгъэх. Iэлъынхэм ащыщ сурэтым ишъулъагъорэр. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, журналистэу ЛIы­хэсэ Светланэ илъэсыкIэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэ пшысэу зэхилъхьагъэм - «ДышъэтIым нартхэм яхэгъэгу къызэригъэ­нэжьыгъэр» зыфиIорэм лъапсэ фэхъугъэр Асе инэнэжъэу Къадырхъан пшъэшъэжъыем къы­фиIотэгъэгъэ къэбарыжъыр ары. Ыныбжь илъэс 11 охъуфэ нэс Асе зыпIугъэр нэнэжъыр ары. Ащ нарт эпосым хэт лIыхъужъ­хэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр къыIотэнхэр икIэсагъ, игуапэу пшъэшъэжъыери ахэм ядэIу­щтыгъ.

Асе ишъхьэгъусэу Тыркоо Руслъан исэнэхьаткIэ инженер-робототехник, пкъыгъохэм ягъэчъынкIэ ыкIи нэмыкI Iоф­хэмкIэ Асе дэIэпыIэ. Ар компьютерщик, сурэтышI, полиграфическэ продукциемкIэ дизайнерэу, астрологэу щыт. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, 2015-рэ илъэсым хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъуакIэ Урысыем къы­фызэIухыгъэ хъущт, щыIакIэм зызэблихъущт. Урысыем исхэр лъэшэу мы илъэсым тегушхощтых, чIыпIэ зэжъухэм арыфэщтых, бэмэ зафаIэжэн фаеу хъущт. ТIитIур лъэмы­джым зэрэтезэрэмыгъафэрэм фэдэу лъэныкъохэр зэжэхэ­хьащтых. Илъэсым икIэухым зэрэчIыналъэу кIодыным ищынагъо къазышъхьарыхьэкIэ, нахь къэзэрэшIэжьыщтых, бэмэ ари­гъэгупшысэщтых. ПстэумкIи хэ­кIыпIэу щыIэр -  ШIулъэ­гъур, Дэхагъэр, ЗыкIыныгъэр, Искусствэр арых.

Адыгэ Макъ