Хъулъфыгъэмрэ бзылъфыгъэмрэ язэфэдэныгъэ итхьамафэ Хъурцэм щэкIо

Хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ язэфэдэныгъэ мы мафэхэр Хъурцэм щыфэгъэхьыгъэх. Я 8 рэу Хъурцэм  мыщ епхыгъэу щырагъэкIокIрэ Iоф тхьабзэхэр зэхещэх Хъурцэм щыIэ Лъэпкъ Зэкъотхэм Язэпх. Мыгъэрэ бзылъфыгъэ-хъулъфыгъэ зэфэдэныгъэм итхьамафэ ыцI «Бзылъфыгъэ къарыушIур-цIыфхэ къарыушIу».

Зэхахьэхэм якIэщакIохэм къызэрэхагъэщрэмкIэ, зэфэдэныгъэм унэсыным къекIы хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ яфитыныгъэхэр зэдэдэу зэрагъэцэкIэшъушъущт дунаир щыIэныр, орэ политикэ, орэ гъэсэныгъэ, нэмыкIхэри.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ Марьям:

- Хъулъфыгъэхэм шъхьакIафэ афашIын фае бзылъфыгъэхэм. Зэфэдэныгъи щыIэн фае. Сыд фэдэрэ лъэныкъомкIи. Джы дэдэм ащ фэдэ уахът. Бзылъфыгъэхэр унэ закъом исынхэ фае зыIохэрэр тэрэзхэп. Гукъао, ау фэдэ еплъыкIэхэр зиIэ унэгъуабэ щдыI Хъурцэм. Марба, политикэми бзылъфыгъабэ хэтых.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ НитIа:

- Бзылъфыгъи хъулъфыгъи зэфэдэ фитыныгъэхэр яIэн фае. ГущыIэм пае, макъэмкIэ фитыныгъэр тIуми яIэн фае. Унагъомэ, хъулъфыгъэр ары тIэкIу нахь шъхьаIын фаер. Бзылъфыгъэми Iоф ашIэн фае. Хъулъфыгъэу бзылъфыгъэмэ фитыныгъэ яIэп зыIохэрэми джырэкIэ азыныкъо мэхъухэн фай.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ Элла:

- Джыдэдэм бзылъфыгъэр нахь ышъхьагъ, сэ зэрэслъытэрэмкIэ. Сыда пIомэ сабыйхэр ежьр ары къэзгъэхъурэр. Хъулъфыгъэм ашIэрэр зэкIэ бзылъфыгъэми ашIэшъу. Хъулъфыгъэр армэ къэзлэжьрэр – ар ышъхьагъ. Хъулъфыгъабэ джы дэдэм бзылъфыгъэм яхьатыркIэ мэпсэух.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ Лика:

- Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, зы Iоф горэхэмкIэ хъулъъфыгъэр ары апэ итын фаер, зы горэхэмкIэ-бзылъфыгъэр ары. ХъурцэмкIэ Iофыр мыщкIэ хьылъэу сэлъытэ. Хъулъфыгъэхэр апэ итынхэу фаех, бзылъфыгъэмэ ашъхьащытэу. Шъхьаем, къызэрыхъурэмкIэ, джырэкIэ бзылъфыгъэхэр нахь чаных, нахь Iоф яI. Хъулъфыгъэмэ нахь зэшIокI макI яIэр.

***

Хъурцэм щыкIорэ бзылъфыгъэмрэ хъулъфыгъэмрэ язэфэдэныгъэ итхьамафэ Швецым ихьыкумэт иIэпыIэгъукIэ рекIокIы.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс