Хъуадэ Аднан, Хъуадэ Данэ ыкIи Борсэ Саидэ къатралъхьэгъагъэхэр апшъэрэ судым нахь макIэу ышIыгъэх


Тыгъэгъазэм и 21-м, Адыгэ Республикэм иапшъэрэ судыр Хъуадэ Аднан, Хъуадэ Данэ ыкIи Борсэ Саидэ яIофхэм ахэплъагъ ыкIи ахэм Мыекъопэ къэлэ судым, мафэ 15 хьапсым чIэсынхэу къатрилъхьэгъагъэр нахь макIэу ышIыгъэх. Апшъэрэ судым Хъуадэ Аднан мафэ 7 къытрилъхьагъ, ар неущ къатIупщыжьыщт. Хъуадэ Данэ мафэ 5 къытрилъхьагъ, ари неущ къатIупщыжьыщт. Борсэ Саидэ мафэ 4 къытрилъхьагъ, ар непэ къатIупщыжьыщт. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, тыгъэгъазэм и 18-м, Хъуадэ Аднан, Хъуадэ Данэ ыкIи Борыэ Саидэ, Мыекъопэ къэлэ судым, мафэ 15 хьапсым чIэсынхэу къатрилъхьагъэр къызэкIагъэкIожьынэу тхылъэу чIалъхьэгъагъэм, Адыгэ Республикэм иапшъэрэ судыр Iофым хаплъи ытIанэ ар лъигъэкIотэгъагъ тыгъэгъазэм и 21-м. ИпшъэкIэ къызэрэтытхыгъэу атIуанэрэ хэплъэгъур непэ щыIагъ. 

Мы хъугъэ шIагъэм фэгъэхьыгъэу къэттхыгъагъэм шъущеджэн шъулъэкIыщт мэукIэ.