Мыекъуапэ Адыгэ Хасэм Хэтхэм Адыгэ Ныпым Имафэ Iуашъхьэм ЩагъэмэфэкIыгъ


Адыгэ Республикэм щылажьэрэ "Мыекъуапэ Адыгэ Хасэ - Черкес Совет"-м хэт активистхэм мэлылъфэгъум и 25-м Адыгэ ныпым имафэ Iуашъхьэм щагъэмэфэкIыгъ. 

Хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбый ыкIи хасэм хэт активистхэм мы мафэм фэгъэхьыгъэу къаIуагъэхэр ихэкIэ чIэт видеом итых.