29 April 2016

Мыекъуапэ Адыгэ Хасэм Хэтхэм Адыгэ Ныпым Имафэ Iуашъхьэм ЩагъэмэфэкIыгъ


Адыгэ Республикэм щылажьэрэ "Мыекъуапэ Адыгэ Хасэ - Черкес Совет"-м хэт активистхэм мэлылъфэгъум и 25-м Адыгэ ныпым имафэ Iуашъхьэм щагъэмэфэкIыгъ. 

Хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбый ыкIи хасэм хэт активистхэм мы мафэм фэгъэхьыгъэу къаIуагъэхэр ихэкIэ чIэт видеом итых.

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм