29 April 2016

Мыекъуапэ Адыгэ Хасэм Хэтхэм Адыгэ Ныпым Имафэ Iуашъхьэм ЩагъэмэфэкIыгъ


Адыгэ Республикэм щылажьэрэ "Мыекъуапэ Адыгэ Хасэ - Черкес Совет"-м хэт активистхэм мэлылъфэгъум и 25-м Адыгэ ныпым имафэ Iуашъхьэм щагъэмэфэкIыгъ. 

Хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбый ыкIи хасэм хэт активистхэм мы мафэм фэгъэхьыгъэу къаIуагъэхэр ихэкIэ чIэт видеом итых.

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф