10 October 2016

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» илIыкIохэр Истамбул щыIэ Баларбащ хасэм щыIагъэх


Чъэпыогъум и 7-м, дунае хасэу «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» (CRO) Истамбул щыIэ хасэу Баларбащ  зыфиIорэм иунэ зэхахьэ щригъэкIокIыгъ. Дунае хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэу Муса Гулнарырэ Хьахъу Нартырэ зэхахьэм хасэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх. Хасэм ипшъэрылъхэм, ащ игъэцэкIагъэхэм, тапэкIэ ыгъэцэкIэщтхэм зэхахьэм хэтыгъэхэм къафаIотагъ.

Джащ фэдэу, чъэпыогъум и 13-м, сыхьатэ 19.00-м, дунае хасэм Иорданием зэхахьэ щишIыщт. Ар Амман дэт къэшъуакIо-купэу Алджил-Алджадид зыфиIорэм иунэ щырагъэкIокIыщт. 
ЖъабгъумкIэ: Хьахъу Нарт, Муса Гулнар, Баларбащ хасэ хэтхэм ащыщхэр


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф