КъумпIыл Мурат Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм аIукIагъ


Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъэгъазэм и 13-м Иорданием кIуагъэу щыI. Ащ ригъусэу дэкIуагъэх Адыгэ Республикэм ихьыкумэт ыкIи ипарламент щыщхэр.

Тыгъуасэ, Иорданием ит Адыгэ Хасэ гупчъэм лIышъхьэр ихьэкIагъ ыкIи хасэм иунэ зэIукIэшхо щыIагъ. Иорданием ит нахьыжъ хасэм итхьэматэу Хэкужъ (Бгъанэ) Хъердин зэIукIэр къызэIуихыгъ ыкIи Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм яцIэкIэ шIуфэс салам лIышъхьэм къырихыгъ. Ытпнэ, КъумпIыл Мурат къэгущыIагъ. Урысые Федерациемрэ Иордание хэгъэгумрэ язэпхынгъэхэр гъэпытэгъэным дакIоу, экономикэ, гъэсэныгъэ ыкIи кулътурэ лъэныкъохэм Адыгэ Республикэр Иорданием ыкIи ащ щыпсэурэ Адыгэхэм адэлэжьэнэу зэрэхьазырэр КъумпIылым къиIуагъ.

Непэ, тыгъэгъазэм и 15-м, КъумпIыл Мурат Иорданием ипачъэхьэу Абдуллахь II-м IукIэщтэу ары.

Адыгэ Сайт