ЗыбгъукIэ Сирием Адыгэхэр щэукIых зыбгъукIэ Урысием квотхэр ухыгъэ еIоЩышъхьэIум и 26-м Сирием ит Адыгэ къуаджэу Хъанасир зыфыIорэм Адыгэ кIалэ нэбг 5 щыукIыгъ, Хъыщыр Хьусен, Нихад-Али Нарт, Джэбагъ Зед, Хъырбэали Хъалид, Елджэрыкъо Джубран.


 Мы къэбарэр Сирием щыщ Адыгэ кIалэхэу социал-сетхэм щылажьэхэрэм къатхыгъ. Мы Адыгэ къуаджэр Сирием ит къалэу Алепо иIэнэгъунэ Iут.


Сирие заом Адыгэ хэкIодагъэхэм я пчъагъэ гъэнэфагъэдэдэу щыIэп, къызэратхырэмкIэ цIыф 100 нахь макI ау ар бэкIэ нахьыбэнэри ит.


Сирием ис Адыгэхэр хэкум къэкIожьынхэр хьылъэдэдэу щыт, зыкIэ Урысие федерацием мы Iофым къиныгъохэр къафешIых, гущыIэм пае мы илъэсым Адыгеим квотэу къыратыгъэр 250 фэдиз неIэп, ар ухыгъэ ыкIи къакIорэгъэ нэс Сирием щыщ Адыгэхэр къэкIожьынхэ алъэкIыщтэп. Мыщ нэмыкI къиныгъохэри Урысием къешIых. ЯтIонэрэ къиныгъоу щыIэр Сирием укъызэрикIыжьыщт шIыкIэр ары, ащ ахъщэбэ тефэ ытIанэ визэ къызыIэпхыщт хьыкумэт офисхэр нахьыбэмкIэ егъэсагъэх ыкIи Iоф ашIэрэп.

Сирием ис Адыгэхэр хэкум къызэращэжьын фаер апэу Черкес республикэхэм я пащэхэм къагурыдыгъэIун фае ыкIи Урысием и пащэхэми ары. ИлъэситIу хъугъэу Урысием и пащэхэм тхьэпэхэр фагъэхьы ау ахэр зыкIи пащэхэм къырадзэрэп. Мыщ нэмыкI екIолIакIэхэми уагупщысын фае. Законым тетэу митингхэр, къалэ зэхахьэхэр, чылэ зэхахьэхэр ыкIи нэмыкIхэр шIыгъэнэу щыт.