Дин хэхыгъэр еджапIэхэм ачIэлъынэу щымытэу адыгэ бэдаушмэ алъытэ


«ДинымкIэ культурэхэмрэ шэн-хабзэхэмрэ» зыцIэ егъэджэн сыхьатхэр Урысыем иеджапIэхэм илъэскIэ узэкIэIэбэжьмэ ахагъэхьагъэх. АдыгеимкIи джаущтэу фэдэ егъэджэн Iахьыр я 4 классхэм исхэм арагъашIэх. Фэдэ егъэджэн шIыкIэхэм яшIуагъэ илъэгапIэ мы мафэхэм хэкум щауплъкIугъэх Урысыем гъэсэныгъэмкIэ иIахь щыщ IофшIакIохэм. Ахэм дэгъу уасэр къаратыгъ зэрэрагъаджэрэ шIыкIэмрэ шапхъэхэр зыдэт тхылъхэмрэ, къатхы къэбар лъыгъэIэс амалхэм. Анахьэу къыхагъэщыгъэу къаты Адыгеим гъэсэныгъэмкIэ иIахь иIэпыIэгъукIэ къыдагъэкIыгъэ IэпыIэгъу тхылъэу дин десэхэр язгъэхьрэ кIэлэегъаджэхэм яушъыйхэр зыфиIорэр. 

Дин десэхэр лъэныкъуищэу сабыймэ арагъашIэу кIэщакIохэм къыхагъэщы. Чыхъстан диным ишапхъэхэр, свет шэн-хабзэхэр, дунэе динмэ яшапхъэхэр зыфиIохэрэр. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бэдауш лэжьакIоу , Мыекъопэ «Адыгэ Хасэм» ипащэу Чундышко Заурбий

- Сэ сишIошIкIэ, сэ дин лэжьмэ шъхьакIэфэныгъэ афысиI, шъхьаем, хабзэр, адыгагъэр, цIыфыныгъэр ары сызготыр. Ау диныр къабзэ хъумэ, сабыйхэр ыгъэсэнэу щытмэ, тутын емышъонхэу, уц Iаехэр амыгъэфедэнэу – фегъасэхэмэ ар дэгъу. Чыхъстан диным етIупщыгъэу пылъых. Ислъам диным нахь макIэ пылъых, сэ зэрэсшIошIрэмкIэ. Сэ сихабзэр ары сидиныр. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бэдауш лэжьакIоу Хьапай Арамбий

- ЗэкIэ зэхэтэу арагъашIэмэ зи мыхъун хэмылъэу сэлъытэ. Арау дин хэхыгъэ еджапIэм чIэлъынэу щымытэу сэлъытэ. Адыгабзэр еджапIэм къычIахыжьыгъэу диныр чIэолъхьэкIэ тэрэзы хъуна? 


АдыгеимкIэ еджапIэхэм ащашIыгъэ уплъэкIунхэм якIэуххэкIэ, нэбгырэ 3900 ехъумэ зэрагъэшIэнэу къыхахыгъ свет шэн-хабзэхэр, чыхъстан диным ишапхъэхэр – нэбгырэ 250 ехъумэ, дунэе динхэр – 370 ехъумэ. Фэдэ егъэджэн Iахьым ихэгъэхьан ипшъэрылъэу кIэщакIомэ къыхагъэщы ар ныбжьыкIэхэм ягъэсэныгъэкIэ зы лъэныкъоу, дунэе ыкIи дин щэIэныгъэм игъунэхэм къахиубытэу. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис