Адыгэхэм я хэку къэгъэзэжьын Урысием нахь къин ышIыгъ


Щылэмазэм и 1-м 2015-рэ илъэсым щегъэжьагъэу IэкIыбым щыщ цIыфхэу Урысие Федерацием щыпсэухэрэм яискIэ зыгъэпсырэ законым зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэр лажьэхэу аублэщт. А зэхъокIыныгъэхэм нахь къыхэтэгъэщы законым ия 15 статиер. Ащ зэритымкIэ IэкIыбым щыщ цIыфхэу Урысие Федерацием щыпсэунхэу фаехэм Урысбзэр, Урысием итхыдэ ыкIи Урысием изакон шъхьэIхэр ашIэн фае ыкIи а цIыфхэм хьыкумэтым ыгъэнэфагъэ комитетгорэм уплъэкIунхэр афрашIыщтых. КIэкIэу къапIомэ Урысием ущыпсэунэу уфаемэ Урысбзэр, Урысием итхыдэ ыкIи Урысием изаконхэр пшIэн фае. 

Ипэдэдэм IэкIыбым щыщ цIыфхэу Урысие Федерацием щыпсэунхэу фаехэм Урысбзэр ашIэн фаеу законым итхэгъагъэп ытIанэ илъэс заулэ ипэкIэ Урысие паспортыр дэпхыжьынэу зыхъукIэ Урысбзэр пшIэн фаеу законым хагъэхьагъ ау паспортым нэмыкI тхылъ (видножительство) къаратыщтыгъэ Урысием щыпсэунхэ алъэкIынэу. Ыдж зэхъокIыныгъэу ашIыгъэхэмкIэ Урыс паспорт, видножительство е ущылэжьэщтми Урысбзэр, Урысием итхыдэ ыкIи Урысием изаконхэр пшIэн фаеу законым хагъэхьагъ. 

IэкIыбым щыIэ Адыгэ лъэкпъэгъоу хэкум къаэкIожьынхэу фаехэр джыри къэмыкIожьыхэзэ, зыдэщыIэхэм щыIэхэу Урысбзэр зэрагъэшIэн фаеу хъугъэ. 

Адыгэхэр Адыгэ хэкум къэмыкIожьынхэу Урысием ипащэхэр зэрэдэлажьэхэрэр гъэнэфагъэ. Ар пчъагъэхэм къагъэлъагъо, гущыIэм пае Сирием щыщэу илъэсищым къыкIоцI Адыгэ 1500 неIэп хэкум къэкIожьын зилъэкIыгъэр мыдэкIэ Украинэм щыщэу илъэс ныкъом Урыс 800,000 нахьыбэ Урысием къыригъэблэгъэжьыгъэх.