Хуитыныгъэ Радиом и журналисту Азербайджаным щылажьэхэр прокуратурэм ираджэ


Хуитыныгъэ Радиом и Азербайджан къудамэм и Баку бюром щылажьэхэм прокуратурэм ятрекъузэ.  

Радиом и азербайджан къудамэм и унафэщI Алиев Кенан  щэбэтым зэрыжиIамкIэ,  я корреспондент пщIы бжыгъэхэр прокуратурэм ираджэ къаупкъырыпщIыхьын папщIэ.

Хуитыныгъэ Радиом и хъыбархэм зэрыхэтащи, азербайджаным и прокуратурэ лIыкIуэхэм мэремым залымыгъэкIэ щIаплъыкIащ  Хуитыныгъэ Радиом и бюрор. Ахэм щIахащ радиом и мыхъурхэр,  дэфтэрхэр, компьютерхэр.  

Прокуратурэм и лIыкIуэм зэрыжиIамкIэ, щIэплъыкIыныгъэр епхащ Хуитыныгъэ Радиом и Азербайджан къудамэр хамэкъэрал ахъшэкIэ лажьэ мыхькумэт зэщIэхъееныгъэу зэрыщытым епхауэ.

Абы пхъашэу пэджэжащ «Репортерхэр гъунапкъэншэщ» жыхуиIэ зэщIэхъееныгъэр, Зэгуэт Штатхэр, Европэм Шынагъуэншагъэмрэ 
ЗэдэлэжьэныгъэмрэкIэ ЗэщIэхъееныгъэр.

Къэралыбэм къелъытэ,  хуиту псалъэным хуэгъэза ебгъэрыкIуэныгъэхэр Бакум адэкIи зэрыпищэр.

А къэралым журналистми блоггерми 15 мынэхъ мащIэу яубыдауэ хьэпсэхэм ярысщ. Ахэм ящыщщ Хуитыныгъэ Радиом и корреспондент Исмаиловэ Хадижэ. Абы журналист зэхэгъэкIыныгъэхэр ирегъэкIуэкI  коррупцэм теухуауэ.

Хуитыныгъэ Радио