КIуэдыжынкIэ шынагъуэ ящхьэщытщ бзэ нэхъыжьхэм

Адыгэбзэм нобэ и щытыкIэм иригузавэу, абы игъэгумэщIыу къопсалъэ лъэпкъ бэдаущ Iуэхузехьэхэри бзэщIэныгъэрылажьэхэри.  Анэдэлъхубзэр унагъуэхэм зэрызэрахьэми, ар еджапIэхэм зэрыщрагъэджми арэзы къищIкъым ахэр. Къалъытэ анэ-адэхэм ямызакъуэу  къэралми, хэгъуэгуми нэхъыбэ ялэжьын хуейуэ. Езы адыгэбзэр яхэтщ  зэран зэкIынкIэ шынагъуэхэм я дэфтэру ЮНЕСКО къэралыбэ зэщIэхъееныгъэм  игъэхьэзырам.

Абы теухуа программэм федэIуфынущ мыбыкIэ: