Адыгэ республикэмкIэ 2016-рэ илъэсым районхэм ыкIи къэлэхэм япащэхэр конт­ракткIэ агъэнэфэщтых

АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм мы илъэсымкIэ апэрэ зэхэсыгъоу мэзаем и 25-м иIагъэм зыщытегущыIагъэхэу ыкIи щызэдаштагъэхэм ащыщ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм афэгъэхьыгъэ законым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэр. Ащ къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, муниципальнэ хэбзэ къулыкъухэр нэфэшъхьафэу джы гъэпсыгъэщтых, нахь тэрэзэу къэпIон хъумэ, ахэм япащэхэр нэмыкI шIыкIэкIэ яIэнатIэ Iухьащтых ыкIи джы администрациехэм сити-менеджерхэр яIэ хъущтых.


2016-рэ илъэсым къыщыублагъэу районхэм, къэлэ округ­хэм, къэлэ псэупIэ койхэм ыкIи район гупчэхэм яадминистрациехэм япащэхэр конт­ракткIэ агъэнэфэщтых. Адыгеир пштэмэ, ащ фэдэ шIыкIэм тетэу зипащэ тырагъэхьащтхэр Мые­къуапэ, Адыгэкъал, къэлэ псэ­упIэ койхэу поселкэу Инэм, Яблоновскэр, Лъэустэнхьабл, район гупчи 7-у республикэм иIэхэр. Къоджэ псэупIэ кой администрациехэм, поселениехэм япащэхэр цIыфхэм хадзы­щтых. Джы а муниципальнэ образованиехэм я Уставхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэ, сити-менеджерхэр зэряIэщтхэ­ри ащ щыгъэнэфэгъэнхэ фае.

ЗэхъокIыныгъэхэм къызэра­гъэ­нафэрэмкIэ, мы муниципальнэ образованиехэм янароднэ депутатхэм я Советхэм ятхьа­матэхэм къалэм ипащэ ипшъэ­рылъхэм ащыщхэри дагъэцэкIэ­щтых, сити-менеджерым финанс Iофхэмрэ хъызмэт зехьанымрэ фэгъэзэгъэщтых. Ащ пае ыпэ­рап­шIэу а IэнатIэм Iухьащтхэм якандидатурэхэр зэнэкъокъум къыщыхахыщтых, нэужым депутатхэмрэ районым ипащэ лIыкIоу къыгъэнэфагъэхэмрэ зыхахьэрэ комиссиеу зэхаща­гъэм ащ икIэух зэфэхьысыжьхэм къапкъырыкIызэ, зытефэу ылъытэрэр ыгъэнэфэщт.

Адыгэ Макъ