Абэзэ Ислъам дышъэ медалыр къыдихыгъ

Спорт боевой самбэмкIэ дунаим и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Килограмми 100-м нэс къэзыщэчырэмэ якуп хэтэу Абэзэ Ислъам дышъэ медалыр къыдихыгъ.

Дунаим, Урысыем ячемпионэу Абэзэ Ислъам имедальхэм зэрахигъэхъуа­гъэм фэшI тыфэгушIо.

Сурэтым итыр: Абэзэ Ислъам.

Адыгэ Макъ