Германием Адыгэ культурэ зэхахьэ щыкIуагъ


Мэлылъфэгъум и 4-м щегъэжьагъэу и 6-м нэс Германием ит къалэу Хамбург Адыгэ культурэ зэхахьэхэр щыкIуагъэх. Мыщ кIэщакIоу фэхъугъэр Европэм ис Адыгэмэ я Зэгохьэныгъэ хасэ зыфиIорэр ары. Джащ фэдэу Адыгэ хэкупсэхэм ясайты къыщетхы Адыгэ Iофым пылъ Адыгэ кIалэу Тамзыкъо Инал.

Культурэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Германием ит къалэ зэфэшъхьэфхэм ащыщ Адыгэхэр ыкIи Адыгэ хэкум щыщ Адыгэхэр, ГъукIэз Замудин, Нэгъой Заур, орэдыIо зэхэт купэу "Жъыу", зэхэт купэу "Гугъэ" ыкIи нэмыкIхэр.