Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 24-рэ хъугъэ


Чъэпыогъум и 5-м Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 24-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м иапэрэ президентэу Джарымэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэу Къум­пIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, къэралыгъо органхэм япащэхэр, ветеранхэр, IофшIэкIо организациехэм ялIыкIохэр.

КъызэIукIагъэхэм игуапэу къафэгушIуагъ АР-м и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан. Республикэм игъэпсын Iоф къы­зэрыкIоу зэрэщымытыгъэр, ар ылъэ теуцоным зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм зэрафэразэр ащ къыIуагъ. АР-м иапэрэ президентэу Джарымэ Аслъан, ащ къыкIэлъыкIуагъэу Шъэумэн Хьазрэт зэрафэразэр къыхигъэщыгъ. Ахэм республикэм пае афэлъэкIыщтыр зэрашIагъэр, непэ гъэхъагъэу щыIэхэр ахэм лъапсэу ашIы­гъэм къызэрэпкъырыкIыхэрэр къыIуагъ. Ежь ТхьакIущынэ Аслъан республикэм зипащэм къыкIоцI еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, фельдшер-акушер IэзапIэхэр, стадионхэр, есыпIэ бассейнхэр - зэкIэмкIи объектыкIэу 320-рэ Адыгеим зэрэщагъэпсыгъэр, джыри спорт комплексышхо зэрэрагъэжьа­гъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Мыгъэ зыфэдэ къэмыхъугъэ лэжьыгъэ бэгъуагъэ республикэм къызэрэщахьыжьыгъэр, тонн 500 000-м ехъу зэраугъо­ижьы­гъэр игуапэу къыхигъэщыгъ.

- Республикэм ибюджет непэ сомэ миллиард 16 мэхъу, - къыIуагъ ЛIышъхьэм. - Ар тиIофшIэн зетэгъажьэм зэрэ­хъущтыгъэм нахьи фэди 3 - 4-кIэ нахьыб. Инвесторхэм предприятиеу щагъэпсыгъэхэм, Iоф­шIэпIэ чIыпIэу къызэIуахы­гъэ­хэм яшIуагъэкIэ, республикэм сомэ миллиарди 124-рэ къихьагъ. Адыгеим экономикэмкIэ, промышленностымкIэ, псэупIэ унэхэм яшIынкIэ, общественнэ гъэшхэным изэхэщэнкIэ ЮФО-мкIэ апэрэ чIыпIэр еубыты. IофшIагъэу тиIэр макIэп, ау ащ тыкъыщыуцунэу щытэп.

Ащ ыуж АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр къызэ­IукIагъэхэм къафэгушIуагъ, Парламентым иIофшIэн кIэкIэу къытегущыIагъ.

- АР-м и ЛIышъхьэ къы­Iуагъэм зэкIэми адесэгъаштэ, республикэм рэхьатныгъэу и­лъым, лъэпкъ зэгурыIоныгъэу щыIэм ишIуагъэкIэ, къызэрыкIоу щымыт социальнэ-экономикэ Iо­фыгъохэр зэшIотхынхэ ыкIи ыпэкIэ тылъыкIотэн тэлъэкIы, - къыIуагъ ащ.

МэфэкI зэхэсыгъом ыуж ащ къекIолIагъэхэм апае АР-м итворческэ коллективхэм кон­церт къатыгъ.

Сихъу Гощнагъу - Адыгэ Макъ